Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ

Green and Grace Oy
Y-tunnus 2845783-8

REKISTERIN NIMI

Green and Grace Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot- Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä sukupuoli. Asiointitiedot- Osto-, maksu-, ja tilaustiedot, tieto ostokertymistä, tiedot markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumisesta, sekä sähköisen uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan yritykselle ilmoittamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Green and Grace Oy:n ulkopuolelle, paitsi Suomen lainsäädännön niin velvoittaessa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yrityksen asiakasrekisteriä säilytetään suojattuna ulkopuolisilta salasanojen, palomuurien sekä muiden soveltuvien teknisten suojakeinojen avulla. Ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin ylläpitäjä on vaitiolovelvollinen.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen contact@greenandgrace.com. Mikäli asiakas havaitsee virheitä asiakasrekisterin tiedoissa, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Green and Grace käsittelee asiakastietoja suoramainontaan, etämyyntiin sekä muuhun etämarkkinointiin liittyen vain asiakkaan erillisellä luvalla. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suoramainontaa, etämyyntiä sekä muuta etämarkkinointia koskeva lupa ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen contact@greenandgrace.com.

Green and Grace tietosuojaseloste – tietosuojaseloste-Green-and-Grace